باب مذاکره با شرکت‎های بزرگ دنیا در حوزه مخابرات باز شد